ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:

  • Γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος
  • Κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.
  • Διδακτική και επαγγελματική προϋπηρεσία
  • Σχετική ερευνητική, επαγγελματική ή/και διδακτική δραστηριότητα του υποψηφίου, κατά προτίμηση σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
  • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα
  • Συστατικές επιστολές

Οι συστατικές επιστολής και η γνώση της Αγγλικής γλώσσα δεν μοριοδοτούνται, καθώς αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την υποψηφιότητα. Γνώσεις περισσότερων γλωσσών, επιπλέον πτυχία κ.ά. συνυπολογίζονται στα επιπρόσθετα προσόντα.

Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων είναι ο ακόλουθος:

α/αΚΡΙΤΗΡΙΟΜέγιστος αριθμός μορίων

Επίδοση (βαθμός πτυχίου/διπλώματος) σε προπτυχιακές σπουδές Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Τεχνολογίας Οχημάτων, Ναυπηγού Μηχανικού, Αεροναυπηγού Μηχανικού, Μηχανικού Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Υλικών

30

 

 ή 
Επίδοση (βαθμός πτυχίου/διπλώματος) σε προπτυχιακές σπουδές άλλου συναφούς αντικειμένου20
2Επίδοση (βαθμός πτυχίου/διπλώματος) σε μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών συναφούς αντικειμένου20
3Διδακτορικές σπουδές σε συναφές αντικείμενο10
4Συνάφεια Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας µε τους στόχους του Π.Μ.Σ.10
5Συναφής Επαγγελματική εμπειρία15
6Συναφές Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο10
7Συναφή Επιπρόσθετα προσόντα (σεμινάρια, μελέτες, κτλ)5
 Σύνολο100