ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί έπειτα από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής από τμήματα:

  1. των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών,
  2. των Σχολών Θετικών Επιστημών,
  3. των Σχολών Μηχανικών,
  4. των Πολυτεχνικών Σχολών και
  5. της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. θεωρείται απαραίτητη η γνώση της ελληνικής ή και της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με εξέταση των υποψηφίων από ειδική επιτροπή που θα ορίζεται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Για τους υποψηφίους αυτής της περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησής τους θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο υποψήφιος που αξιολογείται με αυτή τη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησής του, αφού καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς, γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.α., ή (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα έτη πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, ή (γ) TOEFL με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα έτη πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, ή (δ) πτυχίο από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει εξέταση-συνέντευξη από τριμελή επιτροπή και που θα βεβαιώνει τη δυνατότητα επικοινωνίας του υποψηφίου και τη γνώση της κατάλληλης τεχνικής ορολογίας.

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με τον ηλεκτρονικό φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής.