ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά βάσει μορίων που συγκεντρώνουν από συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών κριτηρίων. Με βάση την παραπάνω αξιολογική σειρά, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψηφίους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους.

Από την Επιτροπή Επιλογής καταρτίζεται ο πίνακας επιτυχόντων με τους υποψηφίους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον πίνακα των επιτυχόντων, ο οποίος επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται μέσω της Γραμματείας στον δικτυακό τόπο του προγράμματος.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία και καλούνται να προσέλθουν για εγγραφή εντός δεκαπέντε (15) ημερών, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του ΠΜΣ. Η μη προσέλευση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και εξουσιοδοτείται η Γραμματεία να ενημερώσει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα των αξιολογούμενων.

Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης κατατίθεται στη Γραμματεία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Η Σύγκλητος του ιδρύματος, στην οποία διαβιβάζονται τα σχετικά στοιχεία (Πίνακας Αξιολόγησης και Επιλογής και ενστάσεις) συνοδευόμενα με σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, τελικώς αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των ενστάσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων.

Μετά την επιλογή τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά σε φάκελο φωτοαντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών στην Γραμματεία του ΠΜΣ (Γενικό Τμήμα, ΕΚΠΑ, Ψαχνά Ευβοίας 34400, υπόψη Γραμματείας Γενικού Τμήματος, κα. Μπουραντά Σοφία).