ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι αποστέλλουν ηλεκτρονικά από την 1 Ιουλίου 2020 μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση sportsvehicle[at]core.uoa[dot]gr της Γραμματείας του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά (ευκρινώς σκαναρισμένα):

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Το e-mail με τα δικαιολογητικά δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20ΜΒ, γιατί δεν το δέχεται ο server του ΕΚΠΑ. Σε περίπτωση που τα αρχεία είναι άνω των 20ΜΒ, παρακαλώ διανείμενετέ τα σε πολλαπλά e-mail.

  1. Συμπληρωμένο το Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής στο ΠΜΣ (σε pdf).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Επίσημα αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ή δικαιολογητικό που βεβαιώνει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου σπουδών) πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
  6. Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική).
  7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ.
  8. Δύο Συστατικές Επιστολές (από Καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Προϊσταμένους/Διευθυντές υπό τους οποίους έχετε εργαστεί).
  9. Κάθε άλλο στοιχείο που επιθυμεί να υποβάλει ο υποψήφιος (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, κ.λπ.)
  10. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (για αλλοδαπούς υποψηφίους).

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, προωθεί το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό στην αρμόδια Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων.