ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση στα Μαθήματα

Στο Π.Μ.Σ. προβλέπονται τρεις εξεταστικές περίοδοι σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Οι δύο εξεταστικές περίοδοι θα πραγματοποιούνται με τη λήξη των διδακτικών εξαμήνων µε έναρξη έπειτα από πέντε έως δέκα ημέρες από τη λήξη του εξαμήνου και χρονική διάρκεια που δεν θα ξεπερνά τις τρεις βδομάδες. Η τρίτη εξεταστική περίοδος θα πραγματοποιείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και θα αφορά στην εξέταση φοιτητών που έχουν απορριφθεί σε μάθημα ή μαθήματα των προηγούμενων δύο εξαμήνων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Η παρακολούθηση των διά ζώσης διαλέξεων είναι υποχρεωτική στο 50%, ενώ στις διαλέξεις με μέσα εξ αποστάσεως είναι υποχρεωτική κατά το 80%. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες παρουσίες, ο φοιτητής/τρια απορρίπτεται στο μάθημα.

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση σεμιναρίων ή διαλέξεων σε ειδικούς χώρους ή με ειδικούς προσκεκλημένους ή ημερίδων ή επισκέψεων και Συνεδρίων τα οποία οργανώνει ή συμμετέχει το Π.Μ.Σ.

Η αξιολόγηση του Μ.Φ. σε κάθε μάθημα μπορεί να βασίζεται στις επιδόσεις του:

  • σε τελική προφορική ή γραπτή εξέταση
  • σε μία ή περισσότερες υποχρεωτικές ή/και προαιρετικές εξαμηνιαίες εργασίες και στην παρουσίασή τους ενώπιον κοινού αποτελούμενου από φοιτητές και καθηγητές του Τμήματος
  • σε διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

Ο διδάσκων ή οι διδάσκοντες των μαθημάτων μπορούν να διαλέξουν μεταξύ μίας ή συνδυασμού των παραπάνω μεθόδων, καθώς και τη βαρύτητα που η κάθε μία έχει στον συνολικό βαθμό του μαθήματος. Η ακριβής μορφή της αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε σχέση και με τη φύση του κάθε μαθήματος και γνωστοποιούνται κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος από το μέλος ΔΕΠ – υπεύθυνο Συντονιστή του μαθήματος.

Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από το μηδέν έως το δέκα ως εξής: Άριστα (8,5 έως 10), Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου) και Καλώς (5 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου). Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροί του. Για να είναι επιτυχής η απόδοση του μεταπτυχιακού φοιτητή σε ένα μάθημα πρέπει να έχει αξιολογηθεί µε συνολικό βαθμό τουλάχιστον «Καλά» στις επιμέρους εργασίες του μαθήματος.

Βαθμολόγηση Διπλωματικής Εργασίας και Συνολικός Βαθμός Διπλώματος

Για να είναι επιτυχής η απόδοση του μεταπτυχιακού φοιτητή στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει αξιολογηθεί µε βαθμό τουλάχιστον «Καλά» τόσο στο σύνολό της όσο και σε κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησής της (μορφή/δομή, αρθρογραφία, μεθοδολογία έρευνας, τεκμηρίωση αποτελεσμάτων, υποστήριξη/παρουσίαση).

Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας δίδεται ως μέσος αριθμητικός εκείνων της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων, και δύο άλλοι διδάσκοντες ή ένας διδάσκων και ένας εξωτερικός προσκεκλημένος, µέλος ΔΕΠ ή ερευνητής του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.

Ο συνολικός βαθμός διπλώματος του φοιτητή προκύπτει από τους βαθμούς στα υποχρεωτικά μαθήματα και το βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας, σταθμισμένων µε τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες.