ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Τέλη Φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης καταβάλλουν 1.000€ στην αρχή κάθε εξαμήνου φοίτησης, ενώ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μερικής φοίτησης καταβάλλουν 500€ στην αρχή κάθε εξαμήνου φοίτησης.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΕΚΠΑ ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προκειμένου να λάβουν το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει  το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.  Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση,  οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Γενικό Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ.  Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΠΜΣ..

Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Η παράβαση από τα αρμόδια για την επιλογή των φοιτητών/τριών όργανα των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και των σχετικών προβλέψεων του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής απόλυσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο π.δ. 160/2008 (Α’ 220).

 

2. Υποτροφίες

Είναι δυνατή η χορήγηση Υποτροφιών Επίδοσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, με σκοπό την επιβράβευση και την παρακίνησή τους για την επίτευξη βέλτιστων επιδόσεων.

Δικαιούχοι υποτροφίας είναι:

  1. οι φοιτητές πλήρους φοίτησης, οι οποίοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του Α’ ή του Β’ εξαμήνου στις κανονικές εξεταστικές περιόδους και των οποίων ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα του Α’ ή Β’ εξαμήνου σπουδών είναι τουλάχιστον οκτώ, πέντε (8,5).
  2. οι φοιτητές μερικής φοίτησης, οι οποίοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του 1ου έτους (Α’ και Β’ εξαμήνου) ή του 2ου έτους (Γ’ και Δ’ εξαμήνου) στις κανονικές εξεταστικές περιόδους και των οποίων ο μέσος όρος βαθμολογίας στα αντίστοιχα μαθήματα του 1ου ή 2ου έτους σπουδών είναι τουλάχιστον οκτώ, πέντε (8,5).

Δεν δικαιούνται υποτροφίας φοιτητές οι οποίοι (α) έχουν απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης για οικονομικούς λόγους, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, (β) λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή ή (γ) δεν έχουν καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη φοίτησης.

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων στο τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου του κάθε εξαμήνου στην πλήρη φοίτηση και μετά το τέλος των ζυγών εξαμήνων στην μερική φοίτηση, με εξαίρεση το τελευταίο εξάμηνο, κατατάσσονται αξιολογικά οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με μέσο όρο τουλάχιστον οχτώ και μισό (8,5). Σύμφωνα με αυτήν την κατάταξη, οι πρωτεύσαντες φοιτητές λαμβάνουν Υποτροφία Επίδοσης στα μαθήματα, όπως περιγράφεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ. Τα ονόματα των δικαιούχων της Υποτροφίας Επίδοσης ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ πριν από την εγγραφή στο επόμενο εξάμηνο.