ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΦΟΙΤΗΣΗ

1. Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η κανονική χρονική διάρκεια πλήρους φοίτησης στο ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα εξάμηνα Α’ και Β’ αφιερώνονται στην παρακολούθηση 4 μαθημάτων ανά εξάμηνο (σύνολο 8 μαθήματα που αντιστοιχούν σε 60 ECTS), ενώ το Γ’ εξάμηνο για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας (αντιστοιχεί σε 30 ECTS). 

* Η έναρξη λειτουργίας του ΠΜΣ ορίζεται την 1η Οκτωβρίου και η λήξη του στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ακολουθώντας το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΕΚΠΑ.

** Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εισέρχονται μόνο κατά το χειμερινό εξάμηνο κάθε έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων κάθε εξαμήνου διαρκεί τουλάχιστον 13 εβδομάδες.

2. Μερική Φοίτηση

Η χρονική διάρκεια σπουδών μερικής φοίτησης στο ΠΜΣ είναι 6 εξάμηνα. Τα πρώτα 4 εξάμηνα (Α’, Β’, Γ' και Δ') αφιερώνονται στην παρακολούθηση 2 μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το πέμπτο και έκτο εξάμηνο (Ε’ και ΣΤ') για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας. Οι πιστωτικές μονάδες και ο αριθμός των μαθημάτων είναι ακριβώς ίδια με την πλήρη φοίτηση.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ξεκινούν με μερική φοίτηση δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν αιτήσεως τους, να ολοκληρώσουν τη φοίτηση σε 4 εξάμηνα, αναλαμβάνοντας τη διπλωματική εργασία κατά το Γ’ και Δ’ εξάμηνο, παράλληλα με τα μαθήματα των αντίστοιχων εξαμήνων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα του Α’ και Β΄ εξαμήνου στην πρώτη εξεταστική περίοδο.

* Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, το ΠΜΣ θα παρέχεται μόνο με τη μορφή μερικής φοίτησης.

3. Διδασκαλία

Το ΠΜΣ έχει θεσμοθετηθεί ως δια ζώσης πρόγραμμα με υποχρεωτική παρακολούθηση τουλάχιστον του 50% των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος, αλλά η διδασκαλία μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).

* Ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας του 2020, τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν μόνο με μέσα εξ αποστάσεως.

4. Ανώτατος χρόνος ολοκλήρωσης σπουδών στο ΠΜΣ & Αναστολή φοίτησης

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τα 5 εξάμηνα και για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης τα 9 εξάμηνα.

Εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, μεταπτυχιακός φοιτητής με πλήρως αιτιολογημένη αίτηση προς το Τμήμα μπορεί να ζητήσει την προσωρινή αναστολή των μεταπτυχιακών σπουδών, η οποία δεν υπερβαίνει τα 2 συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

5. Ψηφιακές παροχές στους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει ένα πλήθος ψηφιακών παροχών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε εδώ.