ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Αριθμός Συμμετεχόντων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες ανά κύκλο σπουδών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, γίνονται δεκτοί οι ισοψηφήσαντες σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Ο ελάχιστος αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ δεν μπορεί να είναι μικρότερος του δέκα (10).

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.