ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Παρατίθεται κατάλογος δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, οι οποίες προέκυψαν είτε από διπλωματικές εργασίες είτε από επιστημονική συνεργασία διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια του ΠΜΣ.

1. Krimpenis, A., Krimpeni, A., Zisis, A., Markolefas, S. "Metallic space-frame design and manufacturing for custom-made motorcycles: A test case", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.6, Issue 6, page no.731-739, June-2019, Available: www.jetir.org/papers/JETIR1906249.pdf

2. Krimpenis, A., Papapaschos, V., Bontarenko, E. “HydraX, a 3D printed robotic arm for Hybrid Manufacturing. Part I: Custom Design, Manufacturing and Assembly”, 30th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM2020), 15-18 June 2020, Athens, Greece, accepted for publication 2020.

3. Papapaschos, V., Bontarenko, Krimpenis, A., “HydraX, a 3D printed robotic arm for Hybrid Manufacturing. Part II: Control, Calibration & Programming”, 30th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM2020), 15-18 June 2020, Athens, Greece, accepted for publication 2020.

4. Oikonomidis, S., Krimpenis, A., “3D printing of short fiber composite materials: a review”, Mat Design Process Comm, Wiley & Sons, submitted for publication, 2020.

5. Krimpenis, A., Chrysikos, M., Markolefas, S., “Parametric Design and Dynamic Analysis of a FSAE CFRP Monocoque”, Applied Composite Materials, submitted for publication, 2020.