ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ένας από τους σκοπούς του ΠΜΣ είναι η έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου του. Η έρευνα και ανάπτυξη αυτή εκφράζεται είτε με την εκπόνηση διπλωματικών ή άλλων εργασιών είτε της ερευνητικής δραστηριότητας με την οποία καταπιάνονται οι διδάσκοντες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στα εργαστήριά τους και σχετίζεται με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Έτσι, στο Γενικό Τμήμα του ΕΚΠΑ λειτουργoύν τρία θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια (ΦΕΚ 3165/τ.Β’/12-08-2019 & 2292/τ.Β’/06-07-2017) με αντικείμενα έρευνας σε γνωστικά αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του προτεινόμενου ΠΜΣ.

  1. Ερευνητικό Εργαστήριο Μελέτης, Σχεδιασμού και Κατασκευών Θερμικών Μηχανών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
  2. Ερευνητικό Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών
  3. Ερευνητικό Εργαστήριο Μελέτης, Σχεδιασμού, Επίβλεψης, Μέτρησης Ενεργειακής Απόδοσης Θερμικών & Συναφών Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων