ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Υποχρεώσεις & Δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών έως και τη λήξη τυχόν χορηγηθείσας παράτασης φοίτησης, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3, άρ.34, Ν.4485/2017). Θα υπάρχει στα πλαίσια των δυνατοτήτων και με τη μονάδα προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ ειδική μέριμνα για φοιτητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσον αφορά τη προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και διδασκαλία.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί από το Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι:

 1. Να παρακολουθούν τις διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως διαλέξεις των μαθημάτων και των σεμιναρίων, των ημερίδων ή/και τα συνέδρια τα οποία οργανώνει ή συμμετέχει το Π.Μ.Σ. «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων».
 2. Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
 3. Να προσέρχονται στις προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις.
 4. Να καταβάλουν τα τέλη στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
 5. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Γενικού Τμήματος και των οργάνων του ΕΚΠΑ, καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Ανάρμοστη συμπεριφορά, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας Μ.Φ. προς διδάσκοντα, επικουρικό, διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό του Π.Μ.Σ., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διαγραφή του από το Π.Μ.Σ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ.

Η Συνέλευση του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά την εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

 • υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών,
 • έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
 • υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,
 • έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,
 • αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών,
 • υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους,
 • δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου και τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται μετά την κατάθεση των βαθμολογιών για όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ. Στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φοιτητών έχουν πρόσβαση τα μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) και οι διδάσκοντες. Οι φοιτητές μπορούν να δουν τα συνολικά αποτελέσματα των αξιολογήσεων ανά μάθημα του ΠΜΣ στο e-class.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).